1) Obowiązywanie warunków

 - Niniejszy regulamin obowiązuje przy wszystkich usługach świadczonych przez firmę Procorr wobec Wypożyczających sprzęt i stanowi każdorazowo integralną część zawartej umowy

2) Warunki umowy

 - Umowa pomiędzy firmą Procorr z siedzibą w Gdańsku a Wypożyczającym powinna być zawarta w formie pisemnej

3) Warunki przyjęcia zamówienia

- rezerwacja sprzętu następuje po złożeniu zamówienia drogą elektroniczną przez stronę www.bankiet.net

- o braku dostępności sprzętu w wybranym przez Klienta terminie jest on informowany w ciągu 24 godzin

- przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po podpisaniu Umowy Wypożyczenia i wpłacie zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia na rzecz firmy Procorr (gotówka, przelew)

- potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje drogą elektroniczną

4) Opłaty i kaucje

- ceny wypożyczenia dotyczą wynajęcia sprzętu do trzech dni licząc od dnia dokonania odbioru przez Wypożyczającego. Opłaty za czas wynajmu przekraczający okres trzech dni będą ustalane przez Strony indywidualnie.

- w przypadku zwrotu wynajętego sprzętu w terminie późniejszym niż ustalony w Umowie firma Procorr naliczy dodatkową opłatę za każdy dzień zwłoki liczoną proporcjonalnie w stosunku do ceny ustalonej przez Strony

- do wyżej podanych należności każdorazowo doliczany będzie podatek VAT

- w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu przedłużenia wypożyczenia, zniszczenia bądź zagubienia sprzętu w chwili odbioru sprzętu przez Wypożyczającego pobierana jest kaucja w wysokości 50% wartości zamówienia

- kaucja jest rozliczana i zwracana w chwili zwrotu sprzętu do firmy Procorr

- w przypadku braków, uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia sprzętu z kaucji potrącana będzie opłata pokrywająca straty (jednostkowa wartość przedmiotu x ilość sztuk) według ceny odtworzeniowej danego artykułu

- w przypadku przedłużenia terminu wypożyczenia kaucja zaliczana będzie na poczet rachunku za wypożyczenie na kolejną dobę

- za zwrot brudnej bielizny stołowej nie jest pobierana osobna opłata. Koszt prania i maglowania wliczony jest w cenę wypożyczenia

- zwracana zastawa stołowa powinna być czysta, w przypadku zwrotu brudnej zastawy doliczana będzie dodatkowa opłata w wysokości 50% ceny wypożyczenia

- firma Procorr ma prawo odstąpić od realizacji zamówienia w przypadku nie dotrzymania przez Wypożyczającego terminu uiszczenia opłaty i kaucji za wypożyczenie sprzętu

- koszty transportu ustalane są indywidualnie w zależności od rodzaju i wielkości zamówienia

5) Warunki dostawy

- w przypadku dostarczania sprzętu Wypożyczającemu przez firmę Procorr dostawa odbywa się do miejsca wskazanego przez Wypożyczającego

- droga dojazdowa musi być przejezdna dla pojazdów mechanicznych

- Wypożyczający powinien być obecny przy dostarczeniu sprzętu i pokwitować jego przyjęcie

- w przypadku nieobecności Wypożyczającego w terminie, godzinach i miejscu ustalonych w umowie sprzęt może być pozostawiony w miejscu przez niego wskazanym i będzie to traktowane równoznacznie z podpisaniem przez Wypożyczającego protokołu odbioru sprzętu

- Wypożyczający jest zobowiązany do sprawdzenia dostawy pod względem jakościowym i ilościowym w chwili odbioru i niezwłocznego zgłoszenia wszelkich braków

- reklamacje zgłaszane przez Wypożyczającego po podpisaniu protokołu odbioru nie będą uwzględniane

- uszkodzenia w sprzęcie dostarczanym przez firmę Procorr uprawniają Wypożyczającego do nie przyjęcia jedynie sprzętu uszkodzonego i ubiegania się o pomniejszenie płatności za wypożyczenie jedynie za uszkodzony sprzęt

- ostateczna kontrola i przeliczenie zwracanego sprzętu odbywa się w siedzibie firmy Procorr lub w miejscu dostawy w zależności od warunków zwrotu wypożyczanego sprzętu określonych w Umowie i jest wiążąca dla Wypożyczającego

6) Uwagi końcowe

- odstąpienie od umowy jak również wszelkie w niej zmiany wymagają formy pisemnej

- do zawartych umów mają zastosowanie przepisy Prawa Cywilnego